Kara & Patrick

 St Sava Serbian Orthodox Church, San Gabriel
&
Annandale Golf Club, Pasadena